JRG III

Początki działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr III w Katowicach nierozerwalnie związane są z działalnością przemysłową Katowic. W grudniu 1912 roku utworzona zostaje Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty Metali Nieżelaznych SZOPIENICE, a w roku 1928 jednostce nadany zostaje sztandar. Swoją siedzibę jednostka ma na terenie HMN SZOPIENICE,
zakład jest też terem działania jednostki.
W wyniku reorganizacji struktur Zawodowej Straży Pożarnej od 01 lipca 1992r. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Huty Metali Nieżelaznych SZOPIENICE weszła w struktury powstającej Państwowej Straży Pożarnej pod nową nazwą, została powołana Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Nr III Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Swoją siedzibę miała na terenie zakładu HMN SZOPIENICE, przy ul. Ks. Woźniaka 23. Terenem działania były dzielnice wschodnie Katowic, tj. Janów Szopienice, Nikiszowiec, Giszowiec, Dąbrówka Mała, Zawodzie. Teren zróżnicowany pod względem urbanistycznym, zwarte zabudowy mieszkaniowe poszczególnych dzielnic Katowic i otwarte tereny zielone (lasy, łąki, zbiorniki wodne). W Jednostce pełniło służbę 30 strażaków w
podziale bojowym oraz było 3 osoby w administracji ( D-ca JRG, Z-ca D-cy JRG, Technik).
Jednostka dysponowała dwoma samochodami gaśniczymi: GBA 2/20 i GCBA 6/32, SLRt Lublin, samochodem operacyjnym oraz przyczepką z pontonem.
W wyniku zmian organizacyjnych w 2006 roku jednostka otrzymała dodatkowo 6 etatów w podziale bojowym, a zabrany został etat technika w administracji.


Od 20 grudnia 2007 roku jednostkę przeniesiono do centrum Katowic przy ul. Wojewódzkiej 11. Zmienił się charakter chronionego terenu. Obecnie terenem działania jednostki jest centrum miasta ograniczone ulicami Chorzowską i Roździeńskiego w kierunku północnym, ul. Murckowską w kierunku wschodnim, torami kolejowymi wzdłuż ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku południowym, ulicą Brynowską, Mikołowską i Żeliwną w kierunku zachodnim oraz tereny zlokalizowane przy ul. Gliwickiej i DTŚ do granic administracyjnych miasta ( bez Osiedla Tysiąclecia i Osiedla Witosa).
W związku ze zmianą siedziby i chronionego obszaru zwiększyła się ilość i rodzaj interwencji. Należy stwierdzić, że od momentu przeniesienia jednostki do centrum Katowic ilość interwencji zwiększała się z każdym rokiem. Wpływ na to ma m.in. zwarta zabudowa miejska, duża
liczba instytucji i firm podłączonych do systemu monitoringu pożarowego, dużo interwencji związanych z ratownictwem drogowym, ratownictwem chemiczno-ekologicznym i innymi działaniami, prowadzonymi na terenie całych Katowic.
Obecnie w JRG Nr III w Katowicach pełni służbę 38 strażaków w podziale bojowym, w administracji jest 2 strażaków ( D-ca JRG, Z-ca D-cy JRG). Jednostka dysponuje dwoma samochodami gaśniczymi: GBA 2,7/25/5 i GCBA 5/32 Scania, samochodem operacyjnym Dacia Duster oraz przyczepką z wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego.